Yapıların Tanımları

Yapıların Tanımları, iş hayatımız boyunca karşımıza çıkacak. Yapıların Tanımları aşamasında gerekecek tanımlar, iyi kötü hepimiz biliyoruz.

Yapı nedir?

İnsanların barınmak için veya başka kullanım amaçları için yapılmış mimari yapıların tümüdür.

Bu tanımları anlamak adına ve sizlere sözlüksek rehber olması açısından paylaşmak istedik. Umarım çalışmamızı beğenir bu duruma göre değerlendirirsiniz. Çalışmalarımız aynı zaman da özgün ve kurgusal olarak yapıda olması gereken alanların anlatıldığı noktasal detaylı bir çalışmadır.

Bu tanımlarım anlaşılması ve yapıların içinde kurulan yapısal isimlerin bilinmesi çok önemlidir.

İmar durumu

Yapının yapılacağı parsellerde, imar planlarının ve notlarının imar yönetmeliğine göre kuralların yazı, rakam ve kroki ile belirten belgelerdir. Bu belgeler mutlaka olmalıdır.

Avan projesi

Uygulama Projelerinin yapılmasına esas teşkil eden 1/100 ila 1/1200 ölçeklerinde yürürlükte bulunan imar planları ve mevzuatlarına göre düzenlenen projelerdir.

Ruhsat için ekler

Yönetmelikte geçen ruhsat ekleri, dilekçemiz ile belediyeye verilen tapu, aplikasyon krokisi, istikamet rölövesi, kot-kesit belgesi, imar durum belgesi ve yapı ruhsatı ile birlikte tasdik edilen mimari, statik, elektrik, tesisat (mekanik projeler) projeleri ve ekleridir.

Taban Alanı (TA)

Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı alandır. Eklentiler ve müştemilatlar taban alanına dâhildir.

Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS)

Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. İmar planlarında aksine bir açıklama olmadığı sürece ayrık nizama tabi arsalarda binaların taban alanı, iç bahçe alanı dahil %40’ı geçemez.

Yapı İnşaat Alanı

ışıklıklar ve hava bacaları hariç, yapının yapılacağı alt yapıları, bahçe, bodrum katlar, açık kapalı alanlar dahil yerden çatıya kadar olan alanlardır.

Yapıların Tanımları iyi bir şekilde bilmek gerekir

Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS- EMSAL)

Yapının bütün katlardaki alanların toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayıdır.

Bürüt inşaat alanı

Binanın inşa edileceği bütün alanları kapsar.

Net Alan( Kullanım Alanı)

İnsanların kullana bildiği duvarlar arasında kalan temiz alandır.

Yapı Yaklaşma Sınırı

Mevcut imar planlarında ve yönetmeliklerce belirtilmiş olan yapının imar yönüne, komşu yapıya ve yola olan yaklaşma sınırıdır.

Cephe Hattı

İmar kanunun 12. Maddesinde yer alan kanuna göre imar planında gösterilen cephe hatlarından dışarıda olamazlar. Kuralı ile sınırları belirtilmiştir.

Ön Bahçe

Parsel cephe hattı ile yapı cephe hattı arasında kalan. Yani girişte bulunan yeşil alandır. Buda her binada yapıda mutlaka olmalıdır.

Yan Bahçe

Planda ve yönetmelikte belirtilmiş esaslara göre yan yapı ile arasında kalan bahçedir. Gerekli durumlarda bu alanlar otopark girişi olarak kullanılabilir.

Arka Bahçe

Yapının arka cephesi ile cephe arka parsel ile arasında kalan alandır. Bu alanlar bazen yeşil alan olmayıp otopark olarak kullanıldığını günümüzde görmekteyiz.

https://santiyegunlugu.xyz/

https://www.facebook.com/santiye.adam